تصفیه خانه شهر مرو(ترکمنستان)

تصفیه خانه شهر مرو(ترکمنستان)

نام پروژه: تصفیه خانه شهر مرو(ترکمنستان)

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام:

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح: تامین آب شرب شهر مرو- ترکمنستان

نوع خدمات:مطالعه، طراحی و تدارک کالا و اجرای پروژه بصورت EPC با همکار پیمانکار ایرانی

1- تصفیه خانه:

ظرفیت: 110000m3/day 

محل تامین آب: کانال قره قوم

روش تصفیه: پیش ته نشینی، کلرزنی اولیه، انعقاد، تجمع و زلال سازی به روش پولساتور، صافسازی ،کلرزنی ثانویه

2-ایستگاه پمپاژ:

دبی انتقالی: 1340lit/sec

ارتفاع پمپاژ: 70m

تعداد پمپ ها: 2+7 دستگاه

نوع پمپ: گریز از مرکز

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری