جاده جايگزين در سد درونگر (محور قوچان - درگز)

جاده جايگزين در سد درونگر (محور  قوچان - درگز)

نام پروژه: جاده جايگزين در سد درونگر (محور قوچان - درگز)

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: محور قوچان - درگز

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : امکان يابي و طراحي و نظارت بر اجرا
مشخصات فني طرح:
            طول جاده: 5  كيلومتر
            عرض جاده: 11 متر
             نوع جاده: اصلي