نقشه برداري فاضلاب شهر اسفراين

نقشه برداري فاضلاب شهر اسفراين

نام پروژه: نقشه برداري فاضلاب شهر اسفراين

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر اسفراين

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

هدف طرح : نقشه برداري به منظور مطالعات و طراحي شبکه  فاضلاب شهر اسفراين
نوع عمليات :
            - تهيه نقشه 1:2000 به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي شهري
            - تهيه نقشه Asbuilt از شبکه جمع آوري موجود شهر به طول   80 کيلومتر.
            - شناسايي ايجاد و تعيين موقعيت 30 نقطه با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي
وضعيت منطقه : بلوکي شهري
حجم عمليات : 1280 هکتار