شبكه آبياري و زهكشي شيرين دره بجنورد

شبكه آبياري و زهكشي شيرين دره بجنورد

نام پروژه: شبكه آبياري و زهكشي شيرين دره بجنورد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 55 كيلومتري شهرستان بجنورد

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان شمالی

توضیحات پروژه:

هدف اجراي طرح : توزيع آب تنظيم شده برای کشاورزی دشت پائین دست سد شیرین دره
منبع تأمين آب: سد شيرين دره
گياهان الگوي كشت: غلات - پنبه - برنج - يونجه - جاليز- باغات ميوه
مساحت ناخالص شبكه: 5600 هكتار بهبود
نوع شبكه آبياري: توزيع به صورت تحت فشار، روش آبياری ثقلی
حداكثر ظرفيت لوله اصلي:  5 متر مکعب در ثانیه
طول كل لوله ها : Km 60 (قطر 2000-200ميليمتر)لوله های GRP - ST - PE 
وضعیت پروژه : در دست بهره برداری