طرح آبرسانی به عسلويه

طرح آبرسانی به عسلويه

نام پروژه: طرح آبرسانی به عسلويه

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: پارس عسلویه

کارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

توضیحات پروژه:

طرح آبرسانی به عسلويه
كارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس
نوع خدمات : طراحی، تدارک کالا و اجرا بصورت EPC
هدف طرح: تامين آب منطقه بيدخون و محدوده منطقه ويژه
اجزاء طرح: خط انتقال، ايستگاه پمپاژ، مخازن و شبکه توزيع
          الف: خط انتقال
                        مسير خط انتقال: 27 کيلومتر
                        جنس لوله: فولادی و پلی اتيلن
                        قطر لوله: فولادی mm 500  پلی اتيلن mm 630
                        دبی انتقالی: m3/day 30000
                        منبع تامين آب: دو ايستگاه آب شيرين کن
                        پوشش داخلی: زينگا
                        پوشش خارجی: پرايمر به همراه پشم شيشه
                        نحوه انتقال: پمپاژ
          ب: شبکه توزيع
                        مسير خط انتقال: Km 38
                        جنس لوله: پلی اتيلن
                        قطر لوله: پلی اتيلن mm 125 الی mm 900
          ج: ايستگاه پمپاژ
                        نوع پمپاژ: دو مرحله ای– سيستم باز
                        دبی پمپاژ: ايستگاه پمپاژ شماره يک m3/day 10000   ايستگاه پمپاژ شماره دوm3/day 30000
                        ارتفاع پمپاژ: ايستگاه پمپاژ شماره يک m 18 ايستگاه پمپاژ شماره دو m 210
                        تعداد کل پمپها: ايستگاه پمپاژ شماره يک 38 عدد  ايستگاه پمپاژ شماره دو  4 عدد
          د: مخازن
                        حجم مخزن: در شبکه توزيع m3 15000 در خط انتقال دو عدد مخزن m3 10000
                        کاربرد مخازن: مخزن سرويس و تعادل
                        تعداد مخازن: 4 عدد
تاريخ شروع بهره برداری : 1387