سد بتني وزني و تونل انتقال آب كمايستان

سد بتني وزني و تونل انتقال آب كمايستان

نام پروژه: سد بتني وزني و تونل انتقال آب كمايستان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 100 كيلومتري شمال غربي سبزوار در دامنه جنوبي حوضه آبريز دشت جوين

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : بازنگري مرحله طراحي، نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: كشاورزي، كنترل سيلاب
نوع سد: بتني وزني
ارتفاع از بستر رودخانه: m 28
طول تاج: m 84
نوع پي: سنگي كنگلومرا
حجم مخزن در تراز نرمال: MCM 4/1
حجم آب تنظيم شده سالانه: MCM 6/6
نوع سرريز: ريزشي با پرتاب جامي شكل روي بدنه
دبي سيلاب طراحي: هزار ساله ، m3/sec 266
نوع و ظرفيت سيستم انحراف: لوله به قطر mm 1000
طول تونل آبگيري: m 1000
ظرفيت سيستم آبگيري: m3/sec 5/1
تاريخ شروع بهره برداري: 1384