نقشه راه نوآوری سازمانی(تبدیل فرصت ها به ارزش های مشهود)- یازدهمین کنفرانس مدیران کیفیت - تهران-سال1390

نقشه راه نوآوری سازمانی(تبدیل فرصت ها به ارزش های مشهود)- یازدهمین کنفرانس مدیران کیفیت - تهران