مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در شرق كشور

مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در شرق كشور

نام پروژه: مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در شرق كشور

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع: 1387/01/01

تاریخ اتمام: 1393/01/01

مکان انجام: حوضه آبريز شرق ايران

کارفرما: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : شناسايي
اهداف طرح:

            - شناسايي پتانسيل هاي منابع آب طـرح هاي توسعه منابـع آب در محدوده مورد مطالعه
            - شناسايي نيازهاي آبي بخش هاي مختلف كشاورزي، شرب و صنعت در حوضه هاي آبريز
            - تهيه و پياده سازي مدل برنامه ريزي منابع آب و سامانه پشتيباني ازتصميم گيري در محدوده مورد مـطالعه با هدف حـركت به سوي توسعه پايدار در بخشهاي شرب، كشاورزي، صنعت و محيط زيست.
مساحت حوضه های آبريز: Km2 147300
تاريخ شروع مطالعات: 1387
تاريخ خاتمه مطالعات: 1393