مطالعات محيط زيستي سد و نيروگاه پيرتقي

مطالعات محيط زيستي سد و نيروگاه  پيرتقي

نام پروژه: مطالعات محيط زيستي سد و نيروگاه پيرتقي

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان اردبيل و رودخانه قزل اوزن

کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

توضیحات پروژه:

هدف: امكان سنجي توليد انرژي الكتريسيته و تامين آب مورد نياز بخش هاي كشاورزي، شرب و صنعت
نوع طرح: مطالعاتي
محدوده مطالعات: استان اردبيل و رودخانه قزل اوزن
ابعاد مطالعات:
-  بررسي وضعيت محيط زيست موجود محدوده مطالعاتي
-  شناسايي محيط بيولوژيك در قالب پوشش گياهي و گونه هاي جانوري
-  نظارت بر عمليات نمونه برداري و آزمايشات فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي طول دوره نمونه برداري: يكسال- ماهانه
-  بررسي اكوسيستم رودخانه با محوريت شناخت گونه هاي آبزيان و بنتوزهاي زيستمند در مسير رودخانه
-  برآورد حداقل نياز آب محيط زيستي بر اساس نياز گونه هاي شاخص جانوري آبزي
 -  ارزيابي اثرات زيست محيطي EIA  و ارائه برنامه EMP براي گزينه هاي ممكن
-  برآورد نياز آب بخش هاي شرب، صنايع و زيست محيطي
مشخصات فني سد:
-  سد بتني غلطكي با مخزن به حجم 490 ميليون متر مكعب
-  توليد نيروي الكتريسيته در حدود 235 مگاوات