نقشه برداری طرح محرم

نقشه برداری طرح محرم

نام پروژه: نقشه برداری طرح محرم

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: بندر لنگه

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان هرمزگان

توضیحات پروژه:

هدف طرح : نقشه برداری توپوگرافی از مسير خط انتقال آب
نوع عمليات :
-   تهيه نقشه 1:2000 به روش مستقيم زمينی با منحنی تراز 1 متر و به عرض 100 متر
-   تهيه نقشه 1:2000 به روش مستقيم زمينی به صورت بلوکی نيمه شهری با منحنی تراز 1 متری
-   تهيه نقشه 1:200 به روش مستقيم زمينی با منحنی تراز  20 سانتی متری
-   ساختمان ، ايجاد و تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده های  ماهوارهای (GPS)
وضعيت منطقه : دشت – تپه ماهور
طول مسير : 110 کيلومتر
مساحت : 450 هکتار