نقشه برداري خط انتقال مس سونگون

نقشه برداري خط انتقال مس سونگون

نام پروژه: نقشه برداري خط انتقال مس سونگون

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: آذربايجان شرقي- وزرقان منطقه

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران- شركت ملي صنايع مس ايران- طرح مس سونگون

توضیحات پروژه:

هدف طرح : ايجاد كارخانه تغليظ مس و بهره برداري از معدن  مس سونگون
نوع عمليات : تهيه نقشه هاي توپوگرافي در مقياس 1/1000 و 1/500
وضعيت منطقه : كوهستاني- كوهستاني سخت
عمليات نقشه برداري انجام شده:
              تهيه نقشه توپوگرافي از مسير خط انتقال آب خام سد ستارخان اهر به محل معدن مس سونگون با باند متوسط 175 متر بطور تقريبي 50 كيلومتر.
              تهيه نقشه توپوگرافي از محل سد باطله روستاي زرنكاب (آيت كندي) و مناطق چهارگانه در مقياس 1/500 به مساحت كلي 250 هكتار.
             تهيه نقشه توپوگرافي از مسير جاده هاي دفع پساب وكانالهاي زهكش جناح چپ و راست سد باطله در مقياس 1/500 بطول تقريبي 25 كيلو متر.
              تعيين موقعيت تعداد 60 ايستگاه اصلي توسط گيرنده هاي ماهواره اي دو فركانسه.