طرح تصفیه خانه آب شرب شهر طبس

طرح تصفیه خانه آب شرب شهر طبس

نام پروژه: طرح تصفیه خانه آب شرب شهر طبس

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: کیلومتر 3 جاده طبس – سد نهرین واقع در شرق شهر طبس

کارفرما: آب منطقه ای یزد

توضیحات پروژه:

هدف از اجرای طرح : تصفیه آب به منظور تأمین آب شرب شهر طبس
 نوع قرارداد : سه عامله (معمولی)ظرفیت تصفیه خانه : lit/sec 200
محل تأمین آب : آب حاصل از رودخانه مرتضی علی که در سد نهرین طبس ذخیره می گردد
روش تصفیه : تصفیه بروش پلساتور و فیلترهای تند شینی و در نهایت کلرزنی ثانویه
مساحت تصفیه خانه : ha 6
مشخصات آب ورودی : کدورت NTU 20 - 10، سختی و PH و مواد جامد محلول در آب در حالت نرمال
ماده شیمیایی مصرفی : کلرو فریک ، آهک و پلی الکترولیت
وضعیت پروژه : اتمام و در حال بهره برداری